Co dělat, když velká voda odnesla i dokumenty a doklady

20.8.2010 9:07   |  

Povodně, které nás střídavě sužují již od května tohoto roku, s sebou přináší celou řadu nepříjemných okamžiků a komplikací, jež mohou mít i právní charakter a na něž nejsou lidé za běžných okolností připraveni. Přinášíme proto krátké shrnutí, které se týká otázek ztráty dokladů a dokumentů, problematiky výpovědi kupní smlouvy či nároku na volno v případě uzavření zaplavené školky nebo školy.

Smlouvy a pojištění

Pokud dojde v důsledku povodní ke ztrátě nebo zničení písemností, je vhodné co nejdříve zajistit jejich opětovné vystavení. To platí také pro průkazy totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas a podobně).

Vaše první kroky by proto měly směřovat na příslušný úřad, který vám nový průkaz totožnosti vystaví. Bez průkazu totožnosti se však například obejdete, pokud budete chtít nahlásit pojistnou událost telefonicky pomocí specializovaných telefonních linek nebo on-line prostřednictvím elektronických formulářů. Zde postačí, pokud pojistiteli poskytnete své identifikační údaje.

Pokud jde o kopie smluv (smlouva o vedení účtu, smlouva s operátorem, nájemní smlouva, smlouva o koupi nemovitosti, hypoteční úvěr, stavební spoření a tak dále) a pojistné smlouvy (pojištění domácnosti, pojištění nemovitosti, úrazové pojištění či autopojištění), nevyplývá pro občany ze zákona povinnost si jejich opisy nebo druhopisy pořizovat. Lze však doporučit, aby si lidé tyto druhopisy obstarali. Vhodné je to zejména v případech, kdy jste se ve smlouvě zavázali k plnění určitých termínů a přehled o nich bez zničené nebo ztracené smlouvy nemáte. Typickým příkladem je smlouva o hypotečním úvěru, ve které je mimo jiné stanovena lhůta pro dodání kopie výpisu z katastru nemovitostí, jejíž nedodržení je spojeno s penalizací.

Žádost o vystavení druhopisu smlouvy lze ve většině případů podat telefonicky. Banka, mobilní operátor či jiná instituce vám dle sazebníku uvedeného v původní smlouvě vystaví smlouvu novou. Zmíněné poplatky bývají ve většině případů prominuty, nicméně záleží na rozhodnutí dané instituce. Občanský ani obchodní zákoník zde žádná pravidla nenařizují. Doporučujeme proto danou instituci o vaší ztrátě informovat co nejdříve a podmínky znovuvydání smlouvy dohodnout, případně současně domluvit termíny pro odložení splátek, abyste se vyhnuli možné penalizaci či úrokům z prodlení.

Kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy z důvodu povodně či záplav ze zákona nevyplývá. Výjimku tvoří případy, kdy je to v kupní smlouvě výslovně uvedeno, ale takových smluv je velmi omezené množství, neboť to nepatří ke standardním smluvním podmínkám. Záleží tedy jen na dobré vůli prodávajícího, zda například uschová materiál či objednané zboží na své náklady do té doby, než bude možné jejich předání. Někteří prodejci rovněž umožňují vrácení zboží v originálním balení, to ale souvisí se všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou platné i za běžných okolností.

Výjimku z obecné povinnosti plnit své závazky tvoří institut následné nemožnosti plnění podle paragrafu 575 občanského zákoníku, který se vztahuje na situace, ve kterých nelze již uzavřenou smlouvu plnit. Typickým příkladem je prodej nemovitosti, kdy při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní sice kupující část ceny nemovitosti uhradí, závazek převést vlastnické právo k této nemovitosti však zaniká, pokud mezitím dojde ke zničení dané nemovitosti, například z důvodu povodně.

***

Zaměstnavatel versus rodina

Dojde-li v důsledku povodní či záplav k uzavření školky nebo školy, má rodič zaměstnanec ze zákona nárok zůstat s dítětem doma. Umožňuje to institut ošetřovného, který je stanoven v zákoně o nemocenském pojištění. Celková délka, kterou může rodič zůstat s dítětem mladším deseti let doma, činí devět kalendářních dnů. V případě, že je dítě v péči pouze jednoho z rodičů, je maximální délka ošetřovného 16 dnů, a toto platí i pro starší děti do 16 let. Ošetřovné je spojeno s finanční náhradou obdobně jako v případě ošetřování nemocného dítěte.

Autoři jsou advokáty DLA Piper Prague LLP

Autor: Ivan Karfík, Eva Špůrková

Komentáře

Čtěte také

Nový „hlídací“ čip by měl ukončit spory o důvěryhodnosti hardwaru

Nový „hlídací“ čip by měl ukončit spory o důvěryhodnosti hardwaru

Důvěřovat danému zařízení, nebo ne? Otázka nad kvalitou zabezpečení soukromých či státních citlivých dat v počítačích, mobilech a síťových prvcích se v posledních letech netýká… více

Mobilní web