NKÚ odhalil nestandardní praktiky MMR při podpoře bydlení

14.9.2010 13:49   |  

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) našel při své prověrce ministerstva pro místní rozvoj (MMR) chyby při poskytování podpory bydlení. Neprůhlednost a absence jasných pravidel v systému podory bydlení vadí kontrolórům nejvíce. Z 21 kontrolovaných příjemců podpory byla v sedmi případech zjištěna pochybení.

„Koncepce bytové politiky zpracovaná MMR obsahuje základní záměry a nástroje podpory bydlení, ne však konkrétní vymezení žádoucího stavu, kterého má být dosaženo. Ministerstvo dostatečně neplnilo svou úlohu v oblasti koordinace, nestanovilo ani nevyhodnocovalo očekávaný vliv podpor na bydlení poskytovaných ostatními ministerstvy a informace o výši jimi poskytovaných podpor získávalo pouze z veřejných zdrojů. Nemělo ani oficiální údaje o výši podpor poskytovaných Státním fondem rozvoje bydlení (SFRB),“ řekl prezident NKÚ František Dohnal.

Kritika se snesla také na SFRB, v jehož čele stojí ze zákona ministr pro místní rozvoj. Podle NKÚ nevytváří Fond dlouhodobé zdroje financování bytové politiky a neplní tak jednu ze základních funkcí, pro kterou byl zřízen. NKÚ dále tvrdí, že pravidla podpory, podle kterých SFRB poskytoval dotace, byla nepřehledná a často docházelo k jejich změnám.

V současné době se Fond potýká s nedostatkem finančních prostředků, neboť příjmy z privatizace v roce 2000 byly téměř vyčerpány. Šlo především o dotace, které nepočítaly s finanční návratností. Od roku 2011 by tak dotace měly být plně hrazeny ze státního rozpočtu, což je v rozporu s původním záměrem zřízení SFRB.

Ministerstvo a Fond poskytly v letech 2006 až 2009 na podporu bydlení celkem 16 miliard korun. Kontrole bylo podrobeno 30 akcí u 21 příjemců podpory s celkovou podporou 422,6 milionu korun. U sedmi příjemců podpory byly zjištěny nedostatky oblasti zadávání a realizace veřejných zakázek a ve využití pořízených bytů.

Kontrolovaným obdobím byly roky 2006 až 2009, v případě věcných souvislostí i období předcházející. Kontrola byla prováděna v době od října 2009 do května 2010. Kontrolovanými osobami byly Ministerstvo pro místní rozvoj, Státní fond rozvoje bydlení a vybraní příjemci peněžních prostředků.

Autor: haj

Komentáře

Čtěte také

Sberbank rozdá ruskou národní platební kartu, platit s ní lze i v McDonaldu

Sberbank rozdá ruskou národní platební kartu, platit s ní lze i v McDonaldu

Po necelých deseti měsících od uvedení na trh bude ruské platební karty Mir vydávat i tamní největší banka. Sberbank začne s jejich emitací během září. K rozšíření karty, která má… více

Mobilní web